Herriko beste lantegiak

Arditurritik aparte

Karrikako harrobia

Transkribapena

- Lengun aittatu zenun, harrobiya, Joxepa!
- A, bai!
- Hor, beno, Karrikakua harrobiya.
- Bai, harrobiya hor do.
- Han emakumik aitzen al zin lanin?
- Gizonak.
- Gizonak.
- Bai, harrobiyan ne atta 're han lanin aittua zen. Eta geo tren ttiki bat tortzen zen bagoiyakin, 'ta ni askotan beko errekan arropa garbitzen 'o ai nitzala,
harrika maten ziten handik eta, yia...! (...) desafiyo gaitzak bai (...).Ni gazte-gaztia... Gazte-gaztia lanin hasi ber izaten baizen ordun!
- 'Ta zu harrobiko trena gotzen za, biño Artikutzakua gotzen al za?
- Artikuzkua ez.
- Ez za gotzen.
- Harrobikua bai. Harrobiyan bagoiyakin harriya nola ibiltzen zuten ayeka batetik bestea,
'ta geo trenea bajatzen zuten 'ta trenin eamaten zuten Errentira, zeara, Gabierrotaku horta... Ez dakit ba, Errentiyan sarreran, behintzat deskarga izan ber zuten.
- Bai. Kaputxinuk 'o inguru hortan.
- Bai, nombatte hor. Bai.
- Bai, bai.
- Harriy harrek izango zun zerbatte be serbiziyua.
- 'Ta hua zen diputaziyuna.
- Bai.
- 'Ta zembat langille 'ro zin han, harrobiyan?
- Han gue atta 're han ibilliya zen 'ta, asko. 'Ta geo beste batzuk tortzen zin, Goiyerri aldetik eta. Ne ahizpa batek nobiyua hala in izandu zun. Oaiñ biyek hillak dia, biño jatorra zen, Zeamakua. Eta hara torri 'ta jartzen zin,
txa, txa txabola luze bat izaten zen, haintzako itxia. 'Ta haik beák kozina in, 'ta... Merkio atetzetik 'o... Hola arreglatzen zin.
- Barrakoiyak 'o hola?
- Bai. Bai. Gue itxia, Martinmotzene, handik bertan zen, 'ta noixik behiñ tortzen zin hara. 'Ta ne ahizpa batek, zarrenak, hala in izandu zun nobiyua. Gizona jatorra zen, biyek hillak dia oaiñ, biño .
- 'Ta haik ze joten zin, saardo billa 'ro hola?
- E?
- Zuenea? Martinmotzenea.
- Pozik eman ezkeo.Tolarik itxian baizin.
Nor Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-018
Pasartea 0:04:10 - 0:06:20 (2' 10'')
Laburpena Karrikako harrobiko kontuak. Aita bertan aritzen zitzaien lanean. Goierri aldetik jende asko etorria zen lanera harrobira. Harrobian bertan bazeuden beraientzako etxeak.

Arrandegian lanean

Transkribapena

- Asko kusiya! Lan asko iña 'ta! Jende klase asko ikusi 're in genun. Arrandeiyan 'e bertan genun, itxetik bertan arrandeiya, 'ta gabez lana in ber izaten nun. 'Ta arratsin leatza lapurtu, nausiya loaletzen zenin ohiyea joten zen, 'ta "izortuko ñeu ba!"
'Ta nei leatzakin korrika itxea jon ta... bertan baigenun itxia! Arraskan bota 'ta ixi-ixillik ate 'ta martxa. Amak, guriak bai poz erra!
- Harrek ez zun galdetuko nondik agertu zen!
- Leatza ez zun eozeñek jaten ordun!
- Ierriko zun zuk karriya zela!
- Hombre!
- "Harrapatzen bazattuzte!" saten zun harek beldurra berriz. "Bai, zaude beldurrez beti!"
- Ba ordun leatza izango zen...
- E?
- Leatza jatia izango zen...
- Oi...! Leatza 'ta, bixigua 'ta, denetik tortzen zen.
- 'Ta ze, ze arraindeiy... Biño ze arraindei...
- Pasaiyatik tortzen zen arraiya horrea. 'Ta hor itten genun kajatan jarri dena, eta geo bialtzen zuten kamionatan Bartzelona!
- Hara!
- Arraiya, bai!
- 'Ta ze fabrika 'ro zen, ze izena 'ro daka? Nik ez nakan aittua.
- Hua zen... Arrandeiya! Arrandeiya, leno Errota izandutako tokiya zen.
Biño, geo arraiyakin hasi zin negoziatzen 'ta...
- 'Ta hoi zer zen, geo Pitusa 'ta jarri zuten inguru hortan?
- Bai, bai.
- Dena inguru hortan?
- Bai, bai, bai.
- Oain pabelloiak dia baita 're.
- Bai.
- 'Ta gabin lana, e?
- Gabez lana in ber... Hua zen tristina, e! Ñea...!
Ohiyin eoki 'ta bozinak joka hasitzen zen zea, kamionak 'ta martxa. Sos batzuk atetzetik pozik!
- 'Ta garbittu 'ta 're in ber izaten al zenuten arraiya?
- Bai. ongi jarri behintzat kajatan. Txukun txukun jarri itten genun. Kaja haik...
Izango zuten kaja... Kajak karga... Hoeita hamar kilo iual. Leatza zea batzuk, peskadilla, bestik bixigoz...
- 'Ta kargatzen 'ta 're zuek aitzen al ziñazten kamioitan?
- Bai! Guk gizonak bezela lana! Ez ga eozein izandu, ez! O...!
- Berko sasoya euki!
- Osasuna zer 'te da, e!
- Bai. 'Ta gehiyo non za lana iña, Joxepa?
- E?
- Kampun... Etxetik kampo 're toki gehiyotatik lana iña za?
- Bai, sos batzuk irabaztetik pozik! Artajorra 'ta.
- Artajorra... Patu... Zea kobratzen?
- Bai, bai.
- Bai, e?
- Bazin familiyak ez zinak laneko 'ta... Holakuk aprobextu itten genittun.
Nor Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-017
Pasartea 0:23:40 - 0:26:20 (2' 40'')
Laburpena Martinmotzeneren ondoan arrandegia zegoen, eta bertan egiten zuen lan. Ahal zutenean arraina lapurtzen zuten. Pasaiatik etortzen zen arraina. Kaxatan txukun-txukun jarri eta Bartzelonara bidaltzen zuten. Gauez egiten zuten lan. Gizonak bezala aritzen ziren. Etxetik kanpo lan asko egina da Joxepa. Artajorran ere aritzen ziren.