Indikatiboa-orain : nor-nori-nork

Nor: hura

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-didak
diak, yak, nak sarrera

didan
dian, yan, nan* sarrera

dit
'it; nau
zik sarrera
zin sarrera
-didazu
diazu, nazu

didazue
nazute

didate
diate, naute
zitek
ziten sarrera
hiri(g)diat
dit sarrera

--dik
dik sarrera

diagu
yeu sarrera

--diate
ittek

hiri(e)dinat
diñat, ñet sarrera

--din
din sarrera

dinagu
ñeu sarrera

--dinate
itten

haridiot
yot
ziot sarrera
zionat, zioñet sarrera
diok
yok sarrera

dion
yon sarrera

dio
yo
ziok
zion sarrera
diogu
you, yogu
ziogu/yeu sarrera
zionau/ñeu sarrera
diozu
yozu

diozue
yozute

diote
yote
ziotek
zioten sarrera
guri-diguk
'iguk

digun
'igun

digu
'igu
ziuk sarrera
ziun sarrera
-diguzu
'iguzu,

diguzue
'iguzute

digute
digute
ziutek sarrera
ziuten sarrera
zuridizut
'izut; zattut

--dizu
zattu

dizugu
zattugu

--dizute
dizute, zattuzte

zueidizuet
'izutet; zattuztet, iñen sarrera

--dizue
'izute, zattuzte

dizuegu
zattuztegu

--dizuete
dizute, zattuzte

haieidiet
yotet
ziotet
ziotenat
diek
yok sarrera

dien
yon sarrera

die
yo
ziok
zion sarrera
diegu
yogu
ziogu/yeu sarrera
ziogu/ñeu sarrera
diezu
yozu

diezue
yozute

diete
yote
ziotek
zioten sarrera

Nor: haiek

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-dizkidak


dizkidan


dizkit


-dizkidazu


dizkidazue


dizkidate


hiri(g)dizkiat


--dizkik


dizkinagu


--dizkidate


hiri(e)dizkinat


--dizkin


dizkinagu


--dizkinate


haridizkiot


dizkiok


dizkion


dizkio


dizkiogu


dizkiozu


dizkiozue


dizkiote


guri-dizkiguk


dizkigun


dizkigu


-dizkiguzu


dizkiguzue


dizkigute


zuridizkizut


--dizkizu


dizkizugu


--dizkizute


zueidizkizuet


--dizkizue


dizkizuegu


--dizkizuete


haieidizkiet


dizkiek


dizkien


dizkie


dizkiegu


dizkiezu


dizkiezue


dizkiete


Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.